Uzņēmējdarbības formas un reģistrācija

UZŅĒMĒJDARBĪBAS FORMAS:

PAŠNODARBINĀTĀ PERSONA – fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību; Saimnieciskā darbība ir jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību.
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS – fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību. Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Fiziskajai personai, kas veic saimniecisko darbību, ir pienākums pieteikt sevi ierakstīšanai komercreģistrā kā individuālo komersantu, ja gada apgrozījums no tās veiktās saimnieciskās darbības pārsniedz 284 600 euro vai arī tās veiktā saimnieciskā darbība atbilst abām šādām pazīmēm:1) Gada apgrozījums no šīs darbības pārsniedz 28 500 euro, 
2) Tā savas saimnieciskās darbības veikšanai nodarbina vienlaikus vairāk nekā piecus darbiniekus.
SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU – komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no pamatkapitāla daļu nominālvērtības kopsummas.Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir slēgta sabiedrība un tās daļas nav publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiska persona. 
1 dibinātāja SIA
2 un vairāk dibinātāju SIA
SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 EUR
AKCIJU SABIEDRĪBA – komercsabiedrība, kuras pamatkapitāls sastāv no akciju nominālvērtības kopsummas. Akciju sabiedrība ir atklāta sabiedrība, un tās akcijas var būt publiskās apgrozības objekts. Sabiedrība ir juridiskā persona. 
1 dibinātāja AS
2 un vairāk dibinātāju AS
PILNSABIEDRĪBA – personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata, neierobežojot savu atbildību pret kreditoriem, apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri).
KOMANDĪTSABIEDRĪBA – personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota.