Zinātniekiem

Ekonomikās ar zemu dabas resursu potenciālu cilvēks un viņa zināšanas vienmēr ir bijušas būtiskākā prioritāte valsts attīstībā. Arī Latvijas galvenie resursi valsts ilgtermiņa attīstības mērķu sasniegšanai ir nevis zemes dzīļu bagātības, bet gan cilvēks, viņa zināšanas un sekmīga zinātniskā darbība.

Uz zināšanām balstīts attīstības modelis izvirza izglītību, zinātni, ar tām saistīto tehnoloģisko attīstību un inovāciju kā prioritārus priekšnosacījumus sekmīgai un ilgtspējīgai valsts attīstībai.

Zinātnes galvenie uzdevumi ir:

  1. radīt intelektuālu vidi kvalitatīvai augstākās izglītības un sabiedrības attīstībai kopumā;
  2. radīt bāzi jaunu modernu tehnoloģiju attīstībai, to ieviešanas mehānismu izstrādei, kā arī veicināt zinātnisku metožu un paņēmienu plašāku lietošanu valsts pārvaldē un tautsaimniecībā;
  3. veicināt dinamisku un līdzsvarotu sabiedrības sociālo un ekonomisko attīstību, nodrošināt nacionālās identitātes un kultūrmantojuma izpēti un saglabāšanu.