Institūcijas/īstenotāji

Latvijas zinātnes un zinātniskās darbības jomas pārvaldes organizatoriskajā struktūrā ir iesaistītas dažāda līmeņa un kompetences institūcijas (skatīt attēlu zemāk). 

Starp nozīmīgākajām institūcijām, kas nodrošina zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas izstrādi un īstenošanu, ir:

  • Latvijas Republikas Saeima – pieņem lēmumus par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu dažādām zinātnes un tehnoloģiju attīstības atbalsta programmām;
  • Ministru kabinets – nosaka zinātnes un tehnoloģiju attīstības un inovācijas politiku, apstiprina noteikumus, kas regulē jautājumus zinātnes un pētniecības jomā, kā arī apstiprina prioritāros zinātņu virzienus un valsts pētījumu programmas un pieņem citus lēmumus attiecībā uz zinātnes un tehnoloģiju politikas īstenošanu;
  • Izglītības un zinātnes ministrija – vadošā valsts pārvaldes iestāde zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas jomā, kas tieši iesaistās politikas īstenošanā, zinātnes finansēšanā un pētniecības atbalsta programmu administrēšanā;
  • Latvijas Zinātnes padome – sekmē zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas politikas īstenošanu un koordinēšanu, kā arī nodrošina zinātnisko pētījumu projektu un programmu pieteikumu un rezultātu izvērtēšanu;
  • Latvijas Zinātņu akadēmija – apvieno intelektuālo potenciālu, kas piesaistīts Latvijas zinātnei un veic Latvijas zinātnes attīstības procesu prognozēšanu, tautas un valdības iepazīstināšanu ar zinātniskām prognozēm par dažādu tautsaimniecisku, kultūras un sociālu norišu un projektu vēlamām un nevēlamām sekām.

Galvenās iestādes, kas veic svarīgākās pētniecības un attīstības darbības Latvijā, ir zinātniskās institūcijas – valsts un privātie zinātniskie institūti, valsts un privātās augstākās izglītības iestādes, augstskolu zinātnes institūti (augstskolu aģentūras) un pētniecības vienības uzņēmumu sektorā.