Intelektuālā īpašuma tiesības

Zinātne ir intelektuālās darbības sfēra un zinātniskās darbības rezultātā radītās vērtības ir īpaša veida īpašumtiesības jeb intelektuālais īpašums.

Zinātnieka tiesības uz savu radīto intelektuālo īpašumu un to tiesību aizsardzību Latvijā reglamentē virkne likumu un MK noteikumu. Būtiskākie no šiem likumiem ir: Patentu likums; Autortiesību likums; Dizainparaugu likums; Likums „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”; Konkurences likums; Zinātniskās darbības likums.

Praksē pastāv dažādas intelektuālā īpašuma aizsardzības formas un veidi – komersanti var izmantot dažādus līdzekļus, lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu:

  • rūpnieciskā īpašuma tiesības – patenti, funkcionāli modeļi, dizainparaugi, preču zīmes, jaunas augu šķirnes, integrālshēmu skices (topogrāfija) un ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas jāreģistrē katrā ES valstī (dizainparaugus un preču zīmes var reģistrēt arī ES līmenī);
  • autortiesības – attiecināmas uz literāriem un mākslas oriģināldarbiem, mūziku, televīzijas pārraidēm, programmatūru, datubāzēm, reklāmas un multivides darbiem; tās ir automātiskas un nav jāreģistrē;
  • komerciālās stratēģijas – aptver komercnoslēpumus, zinātību, nolīgumus par konfidencialitāti un ātro ražošanu.

Patenti ir attiecīgajā valstī spēkā esošas tiesības, ko piešķir valstu patentu iestādes. ES nepastāv vienota patentu aizsardzība. Eiropas patenta pieprasījums, ko iesniedz Eiropas Patentu iestādei (EPO), nodrošina aizsardzību tajās EPO dalībvalstīs, kuras izvēlējies pieprasījuma iesniedzējs. Līgums par sadarbību patentu jomā atvieglo starptautisko patentu pieprasīšanas procedūru.

Preču zīmju un dizainparaugu tiesības var reģistrēt valsts vai ES mērogā. ES mēroga tiesības reģistrē Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (OHIM), kas atrodas Alikantē (Spānija). Šīs ir ekskluzīvas un visā ES atzītas tiesības.

NODERĪGI:

  • Informācija par patentu piešķiršanas procedūru Eiropas Patentu iestādē pieejama Eiropas Patentu iestādes mājas lapā www.epo.org.
  • Informācija par starptautiskā patenta pieprasījumu pieejama Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas mājas lapā www.wipo.int.
  • Intelektuālā īpašuma tiesības regulē starptautiskas konvencijas, ko izstrādājusi Pasaules Tirdzniecības organizācija un Vispasaules Intelektuālā īpašuma organizācija.
  • Plašāka informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzības instrumentiem un juridiskajiem dokumentiem ir atrodama Inovatīvās darbības pamatelementu rokasgrāmatā, kā arī Eiropas Komisijas mājas lapā.