Politikas pamatnostādnes/tiesiskais regulējums

Latvijā galvenais dokuments zinātnes un tehnoloģiju attīstības politikas tiesiskā regulējuma noteikšanā ir Zinātniskās darbības likums. Šī likuma mērķis ir nostiprināt valsts rūpes par zinātni kā īpaši svarīgu sabiedrības attīstības faktoru un tas nosaka:

  • zinātnes un augstākās izglītības vienotību;
  • zinātnieku tiesības, atbildību, neatkarību un akadēmisko brīvību;
  • profesionālās un sociālās garantijas;
  • valsts institūciju kompetenci un saistības zinātniskās darbības nodrošināšanā.

Valsts politikas regulējumu zinātnes jomā nosakošie Ministru kabineta noteikumi ir apkopoti šeit.

Savukārt, būtiskākais zinātnes un tehnoloģijas attīstības politikas plānošanas dokuments ir Zinātnes un tehnoloģiju attīstības pamatnostādnes 2014. – 2020.gadam. Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam īsteno jaunu horizontālu pieeju zinātnes un inovāciju politikai, sasaistot pētniecības un industriju sektorus vienotā sistēmā un attiecīgi orientējot gan politikas problēmanalīzi, gan piedāvātos risinājumus uz zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju jomām,  un to saikni ar industrijas jautājumiem. Kā horizontāla politika ZTAI skar ekonomikas un industriju attīstības, uzņēmējdarbības, likumdošanas, izglītības u.c. nozaru jautājumus, veidojot zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju sistēmu, kas savstarpēji sasaista zināšanu un tehnoloģiju pārnesē iesaistītās organizācijas – politiskā un pārvaldes līmeņa valsts institūcijas, pētniecības un zināšanu pārneses institūcijas, uzņēmumus un infrastruktūras atbalsta instrumentus. 

NODERĪGI:

  • LR IZM izdevums „Zinātne Latvijā. Valsts pētījumu programmas” – analītiska informācija par Latvijas zinātnes sistēmu, zinātnes atbalsta programmām, to mērķiem un specifiku, kā arī ieskats valsts pētījumu programmu 2010.-2013.gada cikla izvirzītajos mērķos un uzdevumos.
  • LR IZM izdevums “Zinātnes un tehnoloģiju attīstība Latvijā, 2011” – veltīts zinātnes un tehnoloģiju attīstībai Latvijā.
  • Aktuālā informācija par zinātnes nozares politiku pieejama IZM mājas lapā.