Valsts atbalsts/ pētījumu programmas

Valsts pētījumu programmas ir valsts pasūtījums starpnozaru zinātnisku pētījumu veikšanai noteiktos valstij prioritāros zinātnes virzienos ar mērķi veicināt šo nozaru attīstību un sekmēt lietišķos pētījumus tajās.

Lai pēc iespējas veiksmīgāk un efektīvāk veicinātu zinātniskā potenciāla attīstību Latvijā un mērķtiecīgi virzītu valsts investīciju pieaugumu zinātnē, un lielāku privātā sektora investīciju piesaisti atbilstoši valsts interesēm, laika posmam no 2014.gada līdz 2017.gadam ir noteikti šādi prioritārie virzieni zinātnē:

  • Vide, klimats un enerģija (vide, ekosistēmas un bioloģiskā daudzveidība, atjaunojamo resursu ieguve, enerģētiskā neatkarība, elektroapgādes drošuma paaugstināšanas tehnoloģijas, oglekļa mazietilpīgas ražošanas attīstība, klimata pārmaiņu samazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām).
  • Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas (daudzfunkcionālie materiāli un kompozīti, nanotehnoloģijas un fotonika, informātika, datorzinātne, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, signālapstrādes tehnoloģijas).
  • Sabiedrības veselība (profilakse, diagnostika, ārstniecība, klīniskā medicīna, ārstniecības metodes un tehnoloģijas, ārstniecības līdzekļi un biomedicīnas tehnoloģijas).
  • Vietējo resursu izpēte un ilgtspējīga izmantošana (zemes dzīļu, ūdens, lauksaimniecības un mežu resursu apguves tehnoloģijas un pārtikas tehnoloģijas, biotehnoloģijas).
  • Valsts un sabiedrības ilgtspējīga attīstība (sabiedrība, pārvaldība, resursi, tautsaimniecība, demogrāfija, vide).
  • Letonika (Latvijas vēsture, valodas, kultūra, vērtības).

Valsts pētījumu programmās sasniegtie rezultāti sniedz būtisku ieguldījumu intelektuālā potenciāla attīstībā gan Latvijā, gan mūsu valsts pētnieku iesaistes turpināšanai starptautiskos projektos, jaunu zināšanu ieguvē un inovatīvu ideju radīšanā.

Sīkāka informācija par valsts pētījumu programmām ir pieejama Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapā. 

Valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem, tai skaitā valsts dibināto universitāšu zinātniskajiem institūtiem – atvasinātām publiskām personām, kas reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātniskās darbības bāzes finansējumu piešķir no valsts budžeta līdzekļiem saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 12.novembra noteikumos Nr.1316 „Kārtība, kādā aprēķina un piešķir bāzes finansējumu zinātniskajām institūcijām” noteikto kārtību. Informācija par zinātnes bāzes finansējumu valsts zinātniskajiem institūtiem, valsts augstskolām un valsts augstskolu zinātniskajiem institūtiem 2014.gadā ir pieejama šeit.

ES struktūrfondu piedāvātais finansiālais atbalsts zinātnei un zinātniskās darbības attīstībai Latvijā tiek piedāvāts caur Izglītības un zinātnes ministra pārraudzībā esošo pārvaldes iestādi Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA). Detalizētāka informācija par aktuālajām ES struktūrfondu aktivitātēm ir pieejama VIAA mājas lapā.